พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสกำแพงเพชรครั้งที่ 2

 


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จประพาสกำแพงเพชร 3 ครั้ง นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อชาวกำแพงเพชรอย่างหาที่เปรียบมิได้
          โดยครั้งที่หนึ่งเสด็จกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2510 เพื่อบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
          ครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย รวมเป็นเงิน หกหมื่นบาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นสร้างพระอุโบสถ และพระราชทานให้อัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. มาประดิษฐานพระอุโบสถด้านหน้า และขอพระราชทานพระนามาภิไธย สก. มาประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถด้านหลัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 และพระราชทานนามพระพุทธรูปประธานซึ่งหล่อด้วยศิลปะสุโขทัย หมวดกำแพงเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก 9 นิ้ว ว่า พระพุทธวชิรปราการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวกำแพงเพชร………..