พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่ 3

 

         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ของอำเภอต่างๆจำนวน 117 รุ่น ณ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จฯ อยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งราษฎรบ้านกิโลสอง บ้านกิโลสาม บ้านกิโลหก และบ้านใกล้เคียงในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ให้ทรงช่วยเหลือจัดหาน้ำให้ราษฎร เพื่อใช้ในการเพาะปลูก และการอุปโภคและบริโภค ได้ตลอดปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2521 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการชลประทาน เพื่อจัดหาน้ำให้ในบริเวณดังกล่าว และพระราชทานแนวทางในทางการพิจารณาวางโครงการ ให้กรมชลประทาน ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
         นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อชาวกำแพงเพชรยิ่งนัก ที่พระองค์เสด็จกำแพงเพชร ถึง 3 ครั้ง ชาวกำแพงเพชร ไม่มีวันที่จะลืมเลือนวาระอันสำคัญนี้เลย…………