การสืบค้นวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมินามอำเภอไทรงาม

          ทุกท้องถิ่น ทุกหนแห่งในสังคมล้วนมีวัฒนธรรมเป็นตนเอง ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการเป็นอารยะของเจ้าของวัฒนธรรม
          ที่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการสืบค้นวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมินามอำเภอไทรงาม จัดทำโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่หอประชุมอำเภอไทรงาม ซึ่งดำเนินการโดยคุณขวัญเรือน จำปางาม เจ้าของโครงการได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอไทรงาม เพื่อบันทึกภูมินามและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทรงามไว้เพื่อประโยชน์แก่ชาวไทรงามในอนาคต โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ นายอำเภอไทรงาม มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา....
          อาจารย์สันติ อภัยราช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรดำเนินการโดย แต่ละกลุ่มอันประกอบด้วยผู้นำท้อง คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอไทรงาม โดยแบ่งเป็น 7กลุ่มคือ
          1.ตำบลไทรงามและเทศบาลตำบลไทรงาม
          2.ตำบลหนองคล้า
          3.ตำบลหนองทอง
          4.ตำบลหนองไม้กอง
          5.ตำบลมหาชัย
          6.ตำบลพานทอง
          7.ตำบลหนองแม่แตง
          โดยแต่ละกลุ่ม อภิปราย ในหัวข้อ ประวัติความเป็นมาของตำบล สถานที่สำคัญในตำบล สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนไม่เคยพบเห็น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้านในตำบลเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนภาษาและวรรณกรรมที่พบในแต่ละตำบล...ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง...จนกระทั่งทำงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเช้า ในช่วงบ่าย ได้เชิญ ผู้แทนกลุ่มซึ่งทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มในการค้นคว้า เรื่องราวในตำบลของท่านออกมาเล่าสู่กันฟังถึง ความสำคัญของแต่ละตำบล ซึ่งทุกกลุ่มทำได้ดียิ่ง ทำให้ได้ข้อมูลครบในทุกเรื่อง นับว่าเป็นโครงการที่ดี และประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของท้องถิ่นอย่างแท้จริง...
          เมื่อเยาวชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ได้ลงมือศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นของตนอย่างจริงจัง สิ่งที่จะตามมาคือการที่ทุกคนจะรักท้องถิ่นของตน ในที่สุด เมื่อรักและภูมิใจในท้องถิ่น ก็จะร่วม ดูแลท้องถิ่นมิให้ใครมาทำลาย หรือทำให้ท้องถิ่นเสียหาย มีความสำนึกรักบ้านเกิด เมื่อทุกคนเข้าใจและมีความรักในท้องถิ่นแล้ว ทุกอย่างจะดีขึ้น สังคมจะงดงามขึ้น การเห็นแก่ตัว การเอา รัดเอาเปรียบในสังคมจะหมดไป ทุกคนจะกลับมาทำงานเพื่อบ้านเมือง ของตนเอง สิ่งนี้คือความคาดหวังที่ต้องการ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น อาจยื้อยุด กระแสสังคมเข้าไว้ มิให้ล่มสลายเร็วเกินไป
          ขอบคุณชาวอำเภอไทรงามที่เห็นความสำคัญของท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภูมินามที่ให้ความร่วมมืออย่างวิเศษ ถ้าเราไม่ร่วมกันจารึกวัฒนธรรมไว้ในหัวใจแล้วในที่สุดเราจะไม่มีอะไรเหลือให้เห็นในความเป็นไทยอีกเลย....เราจะเสียใจไปชั่วลูกชั่วหลาน.....