มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยกับเมืองกำแพงเพชร

           สถาบันอุดมศึกษา เป็นสถาบันที่สำคัญยิ่ง เมืองที่ไกลปืนเที่ยงอย่างกำแพงเพชร
เดิมไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเลย เมื่อมีวิทยาลัยครูกำแพงเพชร พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ทำให้นักเรียนที่ไม่พร้อมจะไปเรียนที่เมืองใหญ่ ได้มีที่เรียนอย่างประหยัด
แม้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยยอดนิยม แต่ก็เป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ที่ช่วยชาวกำแพงเพชรได้มาก และเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนระดับปริญญาโทที่โรงเรียนวัชรวิทยา ช่วยให้ครูอาจารย์ ไม่ต้องนั่งรถไปเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก เหมือนเมื่อครั้งในอดีต ยกระดับการศึกษาในวงการครูในมากขึ้น
          
เมื่อมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นที่วัดนาควัชรโสภณ ย่อมเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ต่อชาวกำแพงเพชร ที่ปรารถนาจะเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสมากขึ้น ไม่ต้องไปเรียนปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาในเมืองใหญ่อีกต่อไป ทั้งค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน วิชาเรียนก็ไม่แพง ทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อได้ มีศักดิ์ศรี ศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทุกประการ
         
การศึกษาในสถาบันสงฆ์ อย่างมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นโอกาสพิเศษและเป็นทางเลือกใหม่ ของข้าราชการพ่อค้าประชาชนที่รักความก้าวหน้าแสวงหาความรู้ให้กับตนเอง เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน พัฒนาบ้านเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม
ไปสู่ความเข้าใจในบ้านเมือง และวิถีชีวิตของคนทุกแบบในสังคม สถานการณ์ของบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไร ย่อมเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าต้องการคนมีความรู้ความสามารถ
มาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จะสั่งสอนอบรมนักศึกษา ให้ทำการในสิ่งที่ถูกที่ควร และแน่วแน่ในการยึดถือชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและสงบสุขเป็นสำคัญ ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำลายกำแพงแห่งความขัดแย้งลงได้ด้วยสติปัญญา กระทำหน้าที่อันควรแก่ภาระอันมีอยู่ ทั้งระหว่างเรียนและเรียนจบแล้วต่างเร่ง กระทำภารกิจให้ลุล่วง โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเมตตา ด้วยความปรองดองกัน และด้วยความปรารถนาดีต่อกัน และเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จะเป็นกำลังสำคัญของชาติที่ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ยังสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
        
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทางเลือกใหม่ ของผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่เรียนใกล้ตัวเมือง บรรยากาศดี ครูอาจารย์มีความรู้ดี บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถไม่แพ้สถาบันใดในประเทศไทย การเรียนการศึกษา
จะช่วยพัฒนาชาติได้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของคณะสงฆ์
บัดนี้เปิดโอกาสให้ฆราวาสได้เข้าศึกษาร่วมด้วยนับว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ ครั้งยิ่งใหญ่
ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะสร้างสรรค์และจรรโลงบ้านเมืองกำแพงเพชร ไปอย่างน่าพอใจและชื่นชมยิ่ง....มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของประชาชน...