วัดริมทาง
 

         ริมถนนภายในอุทยานประวัติศาสตร์ระหว่างวัดช้างรอบ กับวัดอาวาสใหญ่ ซึ่งเป็นถนนสายโบราณ เรียกกันมาแต่โบราณว่าถนนพระร่วง เช่นกัน มีวัดที่มีพื้นที่ไพศาลตั้งอยู่เรียกกันมาแต่โบราณว่า วัดริมทางหรือวัดริมถนน เพราะตั้งอยู่ริมถนน ....
         ด้านหน้าวัด มีห้องน้ำขนาดใหญ่ สองห้อง สำหรับชำระร่างกายก่อนเข้าสู่วัด ภายในวัดมีศาลาขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่มีพื้นศาลาค่อนข้างต่ำ จำนวนห้องมีมากมาย เรียงรายติดกัน คงเป็นที่พักสำหรับคนเดินทาง กุฏิสงฆ์ที่ยังมีหลักฐานเหลืออยู่บ้าง ...ด้านหน้ามีโบสถ์ขนาดเล็กเตี้ยมากเมื่อเทียบกับโบสถ์ทุกแห่งภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ด้านหลังมีเจดีย์ประธานขนาดเล็กมากเหมือนกัน .... ในสมัยสุโขทัย ช่วงหนึ่งให้ความสำคัญแก่โบสถ์ น้อยกว่าวิหารมาก ถัดไปเป็นวิหารขนาดใหญ่ สูงกว่าโบสถ์ มี พระประธานเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง เฉพาะฐานถึงพระอุระ ก่อด้วยศิลาแลงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ ดูพุทธลักษณะที่เหลืออยู่น่าจะงดงามมาก เนื่องจากวัดริมทาง อยู่ติดถนนและมีวัดขนาดใหญ่มากมาย นับร้อยวัด จึงมิค่อยมีใครเข้าไปแวะชม อาจเพราะมีเวลาจำกัด ในการเที่ยวชม
ี         เมื่อเข้าไปศึกษาให้ถ่องแท้แล้วจะเห็นว่าวัดริมทางเป็นวัดหนึ่งที่น่าสนใจและศึกษาเปรียบเทียบความเป็นไปของวัดในอุทยานประวัติศาสตร์จะทราบความมหัศจรรย์ ไขความลับ ของกำแพงเพชรว่า ทำไมภายในอรัญญิก จึงมีวัดขนาดใหญ่มากมายเรียงรายติดกัน เช่นนี้จะมีคำตอบเกิดขึ้นในใจและเป็นเสน่ห์อันสำคัญยิ่งของผู้สนใจในรากเหง้าของตน