วัดกาทึ้ง

 

         ริมฝั่งปิง มีเมืองโบราณ คือเมืองคณฑี หรือคนทั่วไปเรียกว่ากันว่าบ้านโคน เป็นชุมชนโบราณที่ไม่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของลำน้ำปิง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จทอดพระเนตรชุมชนโบราณแห่งนี้เมื่อ ปีพุทธศักราช 2450 ทรงกล่าวถึงชุมชนบ้านโคนว่า คงเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่หาคูหรือเทินและกำแพงไม่ได้ วัดเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ ชื่อวัดกาทึ้ง ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือ อุโบสถก่อด้วยอิฐแผ่นใหญ่ถัดจากอุโบสถไปทางทิศตะวันออกเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่กว่า ก่อด้วยอิฐแผ่นใหญ่เช่นเดียวกัน พระประธานในวิหารพระพักตร์ยาว 1 ศอก เป็นพระพุทธรูปหมวดกำแพงเพชร ตามโคกเนิน ได้พบเศษภาชนะดินเผาแบบธรรมดาและแบบเผาแกร่ง แบบเคลือบและแบบไม่เคลือบ
        ชุมชนโบราณบ้านโคน เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเมืองคณฑี ตามที่กล่าวไว้ในจารึกสุโขทัย หลักที่ 1ที่ว่า
        เบื้องหัวนอน รอดคณฑี พระบาง………….นอกจากนั้นยังเชื่อว่าบ้านโคนมีตำนานของ พระร่วงโรจนราช บรรพบุรุษของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ไปจากเมืองคณฑี
        ที่เมืองคณฑี มีวัดเก่าอยู่ริมน้ำ ที่เรียกกันว่าวัดปราสาท ซึ่งมี โบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ที่ค้นพบ ที่ในบริเวณเมืองคณฑี มีเมืองเก่าอยู่เมืองหนึ่ง มีวัดใหญ่อยู่กลางเมือง ประชาชนเรียกวัดสำคัญวัดนี้ว่าวัดกาทึ้ง เป็นวัดโบราณ น่าจะเก่าเสมอสมัย ทวาราวดี
วันนี้ เราไปชมวัดกาทึ้ง วัดประจำเมืองคณฑี ด้วยกัน………………………..