วัดเจดีย์ทอง


         ที่บ้านโนนม่วง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง มีโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า วัดเจดีย์ทอง ซึ่งเจดีย์ทรงดอกบัวตูมขนาดใหญ่ ใกล้เคียงกับวัดเจดีย์กลางทุ่ง รูปทรงงดงาม เจดีย์มี ฐานเขียง สี่เหลี่ยม ซ้อนกัน 4 ชั้น บนยอดของเจดีย์ เห็นร่องรอยของดอกบัวตูม เหลือให้เห็นเพียงครึ่งเดียว ยอดบนสุด หัก หาหลักฐานไม่พบ พระอธิการวีระ อภิปุณโณ เจ้าอาวาส วัดเจดีย์ทองเล่าให้ฟังว่า แต่เดิมเห็นแต่เป็นเนินดินขนาดใหญ่ มียอดของเจดีย์ โผล่ ออกมาเท่านั้น
        กรมศิลปากรได้มาขุดแต่ง จึงเห็นความงดงามของพระเจดีย์... ที่ด้านหน้าเจดีย์ มีวิหารขนาดใหญ่ แต่ไม่เห็นพระพุทธรูปแล้ว คงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ที่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ มีกำแพงแก้วที่เห็นได้ชัด แต่เดิมคงเป็นวัดขนาดใหญ่ ในเขตโนนม่วง น่าเสียดายที่คนนครชุม คนกำแพงเพชรส่วนใหญ่ มิได้รู้จัก วัดเจดีย์ทองกัน และมิเคยเห็นวัดเจดีย์ทอง เป็นวัดสมัยสุโขทัย โดยมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เห็นเป็นหลักฐานสำคัญ ได้สัมภาษณ์ นายธวัชชัย นิยมรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลนครชุม ท่านเล่าว่า แต่เดิมวัดเจดีย์ทอง มีชื่อเรียกกันโดยสามัญว่า เจดีย์บ้านธาตุ ต่อมา เรียกกันว่าพระธาตุน้อย เรือนทอง และพระธาตุเจดีย์ทอง จนสุดท้ายเหลือแต่คำว่า เจดีย์ทอง คำว่าพระธาตุหายไปเหลือแต่คำว่าธาตุ ผู้เฒ่าจ้อย เกิดเพ็ง อายุ เกือบ 80 ปี อพยพมาอยู่บริเวณบ้านธาตุ เป็นคนแรก บอกถึงเหตุที่เปลี่ยนจาก บ้านธาตุ หรือวัดธาตุ มาเป็นวัดเจดีย์ทอง คำว่าธาตุหายไปเพราะ เพราะคำว่าธาตุ ไปพ้องเสียงกับคำว่าทาส ที่แปลว่า เชลยศึกและคิดว่าเป็นบ้านเชลยศึก จึงเปลี่ยนชื่อกันใหม่ว่า จากบ้านธาตุ วัดธาตุ เป็นวัดเจดีย์ทอง แทน
        จากที่คณะทำงานของเรา ในรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม มีความเห็นต้องกันว่า คำว่าธาตุ ต้องหมายถึงพระบรมธาตุอย่างแน่นอน และบริเวณวัดเจดีย์ทองที่โนนม่วงนี้ ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ ประชาชนจึงเรียกกันว่าบ้านพระธาตุ แล้วเรียกว่าบ้านธาตุ ในที่สุด มิใช่ทาสที่แปลว่าเชลยศึก พระอธิการวีระ อภิปุณโณ เจ้าอาวาส เล่าให้ฟังว่าวันดี คืนดี จะเห็นพระบรมธาตุเป็นดวงไฟขนาดใหญ่ บริเวณ ดอกบัว ส่วนยอดของเจดีย์ และมีอภินิหารตามความเชื่อของชาวบ้าน
        วัดเจดีย์ทอง หรือวัดพระเจดีย์ทอง หรือวัดพระธาตุ เป็นวัดที่งดงาม และมีโบราณสถาน ที่ใกล้เมือง สมควรที่จะได้รับการปรับภูมิทัศน์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรั้วของโรงเรียน โนนม่วง อยู่ติดกับวัด วัดจึงน่าจะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เป็นแหล่ง เรียนรู้ ของตำบลนครชุมและเมืองกำแพงเพชรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองในที่สุด