วัดพระสี่อิริยาบถ

            วัดภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นวัดขนาดใหญ่ ที่สุดวัดหนึ่ง จุดเด่นที่สำคัญคือ ด้านหน้ามีพระมหาวิหารขนาดใหญ่มาก แต่พระพุทธรูปประธานไม่เหลือให้เห็น
ถูกทำลายไปสิ้นเพราะก่อด้วยศิลาแลง ด้านหลังมหาวิหารมีมณฑปขนาดใหญ่มากมีทั้งหมดสี่ด้านมีปูนปั้นพระสี่อิริยาบถคือ พระยืน พระเดิน พระนั่งและพระนอน ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงพระยืนองค์เดียว
             เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเมืองกำแพงเพชร เรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดพระยืน พระองค์ท่านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดพระเชตุพน แต่ประชาชนเรียกขานกันตามที่เห็นว่า วัดพระสี่อิริยาบถ ตามจารึก เสด็จพ่อพระยาสอย ที่พบในบริเวณเจดีย์รอบมณฑปกล่าวไว้ว่าพระมหามุนีรัตนโมลีเป็นผู้สร้าง อาจชื่อวัดรัตนโมลีก็เป้นไปได้