ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานผักตบชวา

 

        ผักตบชวา เป็นวัชพืช ที่ไม่มีใครต้องการ แต่ละคนแต่ละท่านจะมีวิธีทำลายที่แตกต่างกัน แต่ที่บ้านวงฆ้อง ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร มีวิธีการนำเอาผักตบชวา มากำจัด และเพิ่มมูลค่าในตัวของมันเอง ได้อย่างลงตัวและเหมาะสม โดยบรรดา พ่อบ้านจะออกไปตัดผักตบชวาจากที่ต่างๆ แล้วนำเข้ามาในหมู่บ้านวงฆ้อง แล้วนำมาทำความสะอาด ตัดผักตบออกหัวท้ายและนำไปตากแดดไว้ถ้าแดดดีใช้เวลาเพียง 2 วันเมื่อดีแล้ว นำมาฉีก เพื่อนำไปถัก ก่อนถัก ต้องอบให้แห้งเสียก่อนจึงจะไม่ขึ้นรา ประธานกลุ่มแม่บ้าน สานผักตบชวาคือ นางลำพึง สุวรรณจันทร์รัศมี อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นภรรยาของ ผู้ใหญ่โชย สุวรรณจันทร์รัศมี อยู่บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่11 บ้านวงฆ้อง มีสมาชิกเป็นแม่บ้านทั้งหมด26 คนทุกคนมีรายได้และมีความสุขอย่างพอเพียงในการดำเนินการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสานผักตบชวา การสานได้มาตรฐาน ทำอย่างหลากหลาย ทุกประเภท ขณะนี้ขาดแต่เพียงตลาดที่ถาวร แต่กลุ่มสานผักตบชวา ได้รับงบประมาณ หมุนเวียนจาก หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานจึงสามารถรับซื้อสินค้าที่ชาวบ้านผลิตไว้ได้ทั้งหมด
้          การผลิตหรือการสานผักตบชวา จึงเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ฝีมือดี การรวมกลุ่มดี มีแนวทางในการดำเนินการได้อย่างรัดกุม มีอนาคต กลุ่มสานผักตบชวาบ้านวงฆ้องจึงเป็นกลุ่มที่สมควรได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะ นอกจากจะกำจัดวัชพืช คือผักตบชวาแล้ว ยังสามารถนำมาผลิตเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างครบวงจรและลงตัว จึงน่าชื่นชมในความสำเร็จ ของกลุ่มสานผักตบชวาของบ้านวงฆ้อง ที่มีผู้นำที่เข้มแข็ง และมีผู้สืบทอดหลายรุ่นทำงานด้วยความรักและสามัคคี คงเป็นชุมชนที่เข้มแข็งไปอีกนานแสนนาน