ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

 

        ผ้าใยบัวเป็นผ้าสมัยใหม่ แต่ชาวบ้านบึงกิ่ว หมู่ที่ 10 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์ เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ดอกไม้ ดอกกล้วยไม้ เสื้อผ้าตุ๊กตา และวัสดุที่ใช้ประดับบ้านทุกชนิด.. ทำได้อย่างงดงามและรวดเร็ว นำโดย นางรอน อินเลี้ยง         ไปศึกษาดูงานกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ถึงตำบลบึงกิ่ว พบ นางทุเรียน อินเลี้ยง ผู้ทำหน้าที่เลขานุการกลุ่ม ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง พร้อมสมาชิกในกลุ่มอีกหลายคน คุณทุเรียนได้สาธิตการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ จากผ้าใยบัวโดยละเอียด ฝีมือในการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงดีมาก ประณีต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ดำเนินการสร้างงานให้ดีมาก ทุกชิ้นงาน ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน ในการจัดซื้ออุปกรณ์ และศูนย์หรือที่ตั้งของกลุ่มยังไม่ เรียบร้อยขาดอุปกรณ์อีกหลายชนิด
      ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. สผ. จำกัด ในการหาตลาดให้จำหน่ายโดยนำสินค้าไปวางจำหน่าย ที่ บริษัทและเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายให้
      สินค้าโอทอป หรือ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยมีจำนวนมาก แต่การจัดการ การบริหาร การจัดจำหน่าย การลงทุน ยังไม่ครบวงจร เท่าที่สัมผัสโดยทั่วไป ยังอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถ เติบโตด้วยตนเองได้ ต้องได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ และหาตลาดจำหน่ายให้ เพื่อเพิ่มกำลังใจ ให้กับ ประชาชนผู้ผลิตสินค้า ซึ่งหมายถึงการหล่อเลี้ยง ภูมิปัญญาไทย มิให้สูญหายไปกับ สังคมที่ไร้พรมแดนเช่นนี้