จิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก

          ผืนป่าตะวันตก เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในบริเวณ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี นักอนุรักษ์ถือกันว่าเป็นผืนป่าสุดท้ายที่สมควรดูแลรักษา เพราะ เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง ...สมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า แมลง ต้นน้ำลำธาร กระบวนการนิเวศวิทยายังครบกระบวนการ...อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ถ้าผืนป่าผืนนี้ถูกทำลายระบบนิเวศจะถูกทำลายไปด้วย....ธรรมชาติจะลงโทษมนุษยชาติ อย่างที่ เราพบเห็นกันในปัจจุบัน...
          หลวงพ่อ นพดล นันทโน หรือพระครูอรรถกิจนันทคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จังหวัดกำแพงเพชร ตระหนักในความสำคัญ ของมรดกมนุษยชาติ จึงได้ร่วมกันตั้ง คณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกขึ้น โดยมีคณะกรรมการจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งคนในพื้นที่ด้วย...เพื่อทำหน้าที่สำคัญ ของมวลมนุษย์ ..
          การอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก มิใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งชาติ เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2548 มีกลุ่มศิลปินด้านจิตรกรรม จากทั่วประเทศ รวมตัวกันที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบรรจงบันทึกภาพ ผืนป่าตะวันตก ด้วยปลายพู่กัน บรรจงวาดภาพ ผืนป่าตะวันตกด้วยฝีมืออย่างงดงามและมีค่า ราวกับบันทึกความทรงจำลงในภาพอย่างงดงามที่สุดและมีค่ามากที่สุด.........เกือบร้อยภาพ หลังจากไปฝังตัวบันทึกจิตรกรรม ลงในหัวใจของคนกำแพงเพชร บางท่านอาจไม่ทราบ...ศิลปินได้นำเสนอ ภาพจิตรกรรม ที่สวนสิริจิตอุทยาน ให้คนกำแพงเพชรได้มีโอกาสชื่นชม และตระหนักในความรักผืนป่าตะวันตกร่วมกัน เพื่อการมีส่วนร่วม ในการดูแลผืนป่าตะวันตกนี้... ได้รับความสนใจจากคนกำแพงเพชรที่ทราบข่าวจำนวนหนึ่ง.. .........นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการอยู่รอดแห่งผืนป่าตะวันตก.... จะไม่ถูกทำลายด้วยการไม่รู้ค่าของ คนที่ไม่ได้อยู่ป่า หรือเห็นคุณค่าของผืนป่าตะวันตก ขอชื่นชมกลุ่มศิลปินทางด้านจิตรกรรม ที่สละเวลาอันมีค่าของท่าน มาช่วยกันรณรงค์ ให้คนกำแพงเพชรเห็นคุณค่าของผืนป่าตะวันตกร่วมกัน......