วัฒนธรรมการทอผ้ากำแพงเพชร

 

          ผ้า…เป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ การทอผ้าจึงเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเกือบทุกชุมชน ทุกภูมิภาคในโลก…. ที่จังหวัดกำแพงเพชร มีกลุ่มทอผ้าที่ได้มาตรฐานและเป็นระบบสามารถเลี้ยงตัวได้ คือหมู่บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีการทอผ้า อย่างเป็นระบบและครบวงจรมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534 ที่ขาดส่วนสำคัญไปคือไม่สามารถ ผลิตด้ายด้วยตนเองได้ เพราะการหาซื้อมามีต้นทุนที่ถูกกว่ามาก

          ที่บ้านใหม่ศรีอุบล เริ่มผลิตผ้าจากการ ปั่นด้าย จนกระทั่งถึงการทอผ้า ตัดเย็บ และขายปลีกและขายส่ง อย่างครบวงจร มีระบบและสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ทะเลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีรายได้ จากการทอผ้า ตัดเย็บและเลี้ยงตัวได้ หลังจากการทำไร่ทำนา หรือว่างจากการทำเกษตรกรรมนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับการรวมกลุ่มการทำงาน อย่างเข้มแข็ง ของประชาชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น…
          ประชาชนชาวบ้านใหม่ศรีอุบล อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี…ในราว 40 –50 ปี ที่ผ่านมา….ชาวบ้านที่พบล้วนเป็นชาวบ้านรุ่นที่ 2 ที่สืบเชื้อสายมา ชาวบ้านขยันขันแข็งมีวิถีชีวิตเหมือนประชาชนในเมือง ฉลาด วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ….เมื่อแรกที่มาอยู่ ทางราชการได้ จัดสรรที่ทำกินให้ครอบครัวละ 16 ไร่ ที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 2 ไร่ ก็มีความสุขสบายดี ปัจจุบันได้แบ่งที่ทาง ให้ลูกหลาน ขณะนี้จึงมีที่ทำกินคนละ 3 ถึง 4 ไร่ ..ไม่พอทำกิน …การทอผ้า จึงเป็นทางออกทางหนึ่ง ให้ประชาชนชาวบ้านใหม่ศรีอุบล รวมกลุ่มจัดตั้ง มีรายได้พอกินพอใช้ สังเกตบ้านเรือน ราษฏร น่าจะมีฐานะเศรษฐกิจที่ดี มีแต่ถนนหนทางเข้าสู่หมู่บ้านที่ยังลำบาก ไม่สะดวก เท่าที่ควร
          จึงสมควรได้รับยกย่องว่า ชาวบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการทำผ้าทอได้อย่างมีระบบและครบวงจร จนกระทั่งเป็น อุตสาหกรรมเล็กๆในหมู่บ้าน และเลี้ยงตนเองได้…….นับว่าเป็นตัวอย่าง แก่หมู่บ้านอื่นๆได้ ถึงแม้ว่าตลาด ที่นำส่งสินค้ามาขาย… ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร และลักษณะการออกแบบเสื้อผ้ายังไม่ทันยุคสมัยก็ตาม ก็จัดได้ว่าวิถีประชาที่บ้านใหม่ศรีอุบลประสบความสำเร็จ …ต้องปรบมือให้ทางราชการที่มองการณ์ไกล ..จัดสรรที่ทำกินให้และจัดตั้งนิคมพึ่งตนเองให้ราษฏร ชุมชนทีนี่จึงเข้มแข็ง…… บ้านใหม่ศรีอุบล……