หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

          การที่จะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี เศรษฐกิจในชุมชนจะดีได้และผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นทุกตำบล เพราะได้รับการผลักดันจากหน่วยราชการ หรือองค์หรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เช่นการสนับสนุนให้ประชาชนที่ว่างจากการทำเกษตรกรรม มาทำสินค้าตามภูมิปัญญาของชุมชน อาทิ เต้าเจี้ยว แชมพู สาโท ไวน์ ขนม ทุกชนิดดอกไม้จันทน์ แต่สินค้าเหล่านี้อาจไม่ประสบความสำเร็จ หรือมีอุปสรรค คือการผลิตสินค้าที่มาซ้ำซ้อนกัน ปัญหาที่ตามมาคือสินค้าล้นตลาด ไม่สามารถจำหน่ายได้ เอาไว้เพียงแสดงว่ามีผลิตภัณฑ์ประจำตำบลเท่านั้น และถ้ามีจำนวนมากจะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
          โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชน ได้ใช้ทรัพยากรในชุมชน ทักษะและภูมิปัญญาในชุมชน มาสร้างรายได้ให้กับประชาชนในการพึ่งตนเอง ไม่ต้องการให้รับเงินสังคมสงเคราะห์จากรัฐที่จะทำให้ประชาชนอ่อนแอลงทุกวัน และไม่มีวันที่จะพึ่งตนเองได้ โดยใช้กระบวนการคัดสรร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนมาพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้มาตรฐาน พร้อมจัดหาตลาด ซึ่งผู้ซื้อรองรับทั้งในและต่างประเทศ
          ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็นแนวคิดในการสร้างอุตสาหกรรมในชุมชุม ประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
          สำหรับประเทศไทย บางส่วนประสบความสำเร็จ บางส่วนไม่ประสบความสำเร็จ เพราะการทำผลิตภัณฑ์อาจทำเพียงเพื่อมีจำหน่าย แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้เพราะไม่สามารถจัดการเรื่องการตลาดได้ คนไทยอาจไม่ถนัดเรื่องการขาย รัฐบาลอาจต้องยื่นมือมาช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำทุกตำบลจึงไปได้รอดที่สำคัญคือต้องมีการจัดการที่ดีและมีคุณภาพ และรองรับวิถีชีวิต ด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจะแก้ความยากจน และให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ไปสู่ความเข้มแข็งในที่สุด ……