ตลาดชาววัง

        เมื่อวันที่ 20- 21 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับความสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดการ แสดงตลาดชาววังและตลาดชาวบ้าน เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร ครบหนึ่งร้อยปี นอกจากจัดการแสดง แสงเสียง เรื่องเฉลิมพระบารมีปิยกษัตริย์ หนึ่งศตวรรษเสด็จประพาสกำแพงเพชร ในวันที่ 18 –19 สิงหาคม แล้ว
          อาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ แห่งวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำเนินการจัดตลาดชาววังขึ้น โดยจัดบรรยากาศที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านรถไฟฟ้า เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ จัดซุ้ม อย่างสวยงาม จัดสาวงาม แต่งตัวอย่างชาววัง มาสาธิต การร้อยมาลัย แบบชาววัง การจัดทำบายศรี เครื่องหอม น้ำปรุง อย่างงดงามและลงตัว ขนมชาววังนานา ชนิด อาทิ ขนม ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง จ่ามงกุฎ แต่ละชนิดทำอย่างงดงามใส่ภาชนะ ที่ทำด้วยใบตองประดิษฐ์อย่างวิจิตร นับเป็นครั้งแรก ที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้คิดจัดงานลักษณะนี้
          ความจริงแล้วในทุกงานประเพณี ของจังหวัดสมควรที่จะได้จัด งานลักษณะของ วัฒนธรรมไทย อย่างตลาดชาววัง และตลาดชาวบ้านขึ้น จะงดงามและรับใช้สังคมได้มากกว่าการจัดตลาดนัด หรือดนตรีร้อนแรง ที่เกิดปัญหาให้วัยรุ่น ตีกัน หรือฆ่ากันในทุกครั้งไป
         งานวัฒนธรรมจะต้องลงทุน ส่วนกำไรนั้น จะได้ในอนาคต คือคนกำแพงรักและหวงแหนในบ้านเมืองเข้าใจบ้านเมือง ทุกอย่างจะดีขึ้น ตลาดชาววัง และตลาดชาวบ้านคือส่วนหนึ่ง ของงานที่สมควรจัด แต่จัดรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน อาจมีเนื้อหาและเรื่องราวที่ซ้ำกันได้
          พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชรครบร้อยปี มุ่งสร้างจิตสำนึก ว่า แผ่นดินกำแพงเพชรเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาพระปิยมหาราช ได้ประทับรอยพระบาทไว้ที่แผ่นดินกำแพงเพชร สร้างความเป็นมงคล ต่อชาวกำแพงเพชรสืบมา ชั่วนิจนิรันดร์ เราสมควรปลุกจิตสำนึก คนกำแพงเพชรให้ตระหนักถึงความสำคัญของ แผ่นดินกำแพงเพชรที่ผูกพันกับพระพุทธเจ้าหลวงด้วยวิธีการนานาชนิดอนาคตของเยาวชน และประชาชนในกำแพงเพชรจะดีขึ้น อย่างแน่นอนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม