ถนนเด็กเดินจังหวัดกำแพงเพชร

 

          เด็กและเยาวชน เป็นบุคคลสำคัญยิ่ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจึงเกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในสังคมมากขึ้น มิได้เอาเวลา ไปทำในสิ่งที่ไร้สาระ จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น โดยมีนายจรัล ดาวงษ์ เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน งานที่น่าสนใจคือ การจัดทำโครงการถนนเด็กเดิน
          สถาบันรามจิตติ ได้ริเริ่มโครงการ ถนนเด็กเดินขึ้น โดยมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชน ได้ทำกิจกรรม เช่นการจำหน่ายสินค้า การแสดงทางวัฒนธรรม โครงฝึกให้เยาวชนเป็นผู้บริหารโครงการด้วยตนเอง โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ประสานงานนำกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมถนนเด็กเดิน จัดเป็นครั้งแรกที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม ริมน้ำปิง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงความสามารถในด้านดนตรี การประกวดวาดภาพ การแสดงบนเวทีกลาง การแสดงกลองยาวของเด็กและเยาวชน การแสดงลาวกระทบไม้ การร้องเพลงประสานเสียง
          ในบริเวณรอบๆงาน....มีการแสดงของศิลปินในชุมชน เพลงฉ่อยจากตำบลลานดอกไม้ เพลงระบำร้องแก้ และลิเกป่า จากหมู่ที่ 4 ตำบลนครชุม การแสดงชุดคล้องช้าง จากกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน หมู่ที่3 ตำบลนครชุม การทำอาหารจาก พิพิธภัณฑ์เรือนไทย การจัดทำงานฝีมือจากกลุ่มแม่บ้าน การทำเปลจากไม้ไผ่ จากพรานกระต่าย.. และการออกร้านต่างๆจำนวนมาก น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่พระพิรุณ ไม่เป็นใจ ฝนตกตลอดเวลา ทำให้งานไม่คึกคักเท่าที่ควร
          การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน มีวิธีการที่หลากหลาย การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง อันจะทำให้เด็กและเยาวชน สร้างคุณค่าให้ตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น งานถนนเด็กเดิน เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สภาเด็กและเยาวชนได้จัดขึ้น งานครั้งแรกอาจมีปัญหาบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้คิดงานที่สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม ย่อมเกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างแน่นอน ไม่ปล่อยให้เด็กและเยาวชน ไปทำกิจกรรมที่ไร้สาระ เช่นการทะเลาะวิวาทกัน การยกพวกตีกัน การรับน้องใหม่ที่โหดร้าย การกระทำย่ำยีเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง
          แม้ถนนเด็กเดินในครั้งแรกจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เหตุผลสำคัญคือธรรมชาติไม่เอื้ออำนวย และการประสานงานยังไม่สัมฤทธิผล แต่การมีก้าวแรก ย่อมดีกว่าการไม่ก้าวออกไป อนาคตของชาติ ขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชน ขอให้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนต่อไป เพื่อสภาพสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต เราหวังเช่นนั้น.....