ทอดผ้าป่าแถว

          .....การทอดผ้าป่า เป็นประเพณีในพระพุทธศาสนา มาช้านาน เนื่องจากพระภิกษุมีจำนวนมากขึ้นทำให้เครื่องนุ่งห่มของพระไม่เพียงพอ ที่จะเก็บมาจากป่า ซึ่งแต่เดิมในสมัยพุทธกาล พระภิกษุผู้สันโดษในการนุ่งห่ม ได้เก็บเศษผ้าที่ทิ้งไว้หรือผ้าที่ห่อซากศพของมนุษย์ มาตัดเย็บเป็นจีวร และได้อาศัยเปลือกไม้ย้อมฝาด กลายเป็นผ้ากาสาวพัตร์ ....ในสมัยต่อมา ประชาชนเห็นว่าพระภิกษุ ไม่สามารถหาผ้าจากป่ามาทำจีวรได้อย่างเพียงพอกับจำนวนของภิกษุ จึงได้นำผ้าซึ่งตัดเย็บแล้วไปไว้ในป่า พาดไว้ตามกิ่งไม้ จึงเรียกกันว่าผ้าป่า .......พระ.ภิกษุได้อาศัยผ้าจากป่าเหล่านี้ ทำเป็นจีวรนุ่งห่มสืบมา
          ......ที่จังหวัดกำแพงเพชร มีการทอดผ้าป่า เหมือนกับที่อื่นๆในประเทศไทย คือวันเพ็ญเดือนสิบสอง หลังจากออกพรรษาแล้ว ก่อนที่จะมีการลอยกระทง ที่ท่าน้ำวัดบาง ประชาชนจะไปรวมกันที่วัดบางเพื่อทอดผ้าป่าพระภิกษุทั้งสามวัด คือวัดคูยาง วัดบางและวัดเสด็จ จะมารวมกันที่วัดบาง มีประชาชนมาเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการทอดผ้าป่า พระภิกษุต้องใช้เวลานานกว่าจะหาต้นผ้าป่าที่ท่านจับสลากได้พบ นับเป็นการโกลาหล ขึ้นทุกปี ..
          .......หลังจากเกิดปัญหา การทอดผ้าป่าและการชักผ้าป่าเกิดขึ้น ทำให้ประชาชนและพระภิกษุพากันคิดวิธีใหม่คือจัดให้ผ้าป่าให้เป็นแถว เรียงเป็นระยะตรงไป ตามจำนวนของผู้มาทำบุญทอดผ้าป่า จึงทำให้พระภิกษุและประชาชน พบกันและหาผ้าป่าที่จับสลากได้ง่ายขึ้น...จึงกลายเป็นประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้ เรียกกันว่าผ้าป่าแถวในที่สุด ไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าการทอดผ้าป่าแถวในกำแพงเพชรเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยใด นานเท่าใดแล้ว แต่เนื่องจากประชาชนในกำแพงเพชร มีจำนวนมากที่มาทำบุญทอดผ้าป่าจึงมีภูมิปัญญาในการจัดการ ทอดผ้าป่าแถว ขึ้น
          .........คนกำแพงเพชร ...กล่าวกันว่า ผ้าป่าแถวมีแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลก ความจริงผ้าป่ามีการทอดทั่วไปในทุกจังหวัด แล้วแต่วิธีการจัดให้ง่าย ตามภูมิปัญญาไทยที่กำหนด เป้าหมายที่สำคัญคือให้พระภิกษุ ได้มีเครื่องนุ่งห่ม หลังจากที่จำพรรษาอยู่ถึงสามเดือน จะได้มีจีวรใหม่ออกไปเทศนาโปรดชาวบ้าน...นับว่าเป็นวิธีการที่พอเพียงของพระพุทธศาสนา
          …….ในปัจจุบันการทอดผ้าป่า ทำกันในเกือบทุกฤดูกาล และมักนำวิธีการทอดผ้าป่าไปหาทรัพย์สิน เน้นที่เงินทองและของใช้ที่มิใช่ จีวร ของพระสงฆ์อีกต่อไป นับว่ามีการแปรเปลี่ยนไป ที่น่าเป็นห่วงเหมือนกับเน้นวัตถุนิยม มากกว่าจิตนิยม หรือธรรมนิยม......
          ........การเปลี่ยนไปของสังคม และการเน้นประเพณีการทอดผ้าป่าแถวของกำแพงเพชร จากระบบของประชาชน มาเป็นการจัดตั้งของราชการ นับว่าน่าเป็นห่วงเพราะวิถีชาวบ้านย่อมเป็นธรรมชาติ และเป็นของจริงมากกว่าการจัดตั้ง.....แต่เราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าประเพณีการทอดผ้าป่าแถวของประชาชน ไม่มีวันที่สูญไปจากกำแพงเพชร แม้วัตถุประสงค์จะเปลี่ยนไปก็ตาม