วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

          เมื่อสองปีที่แล้ว (พ.ศ. 2548) ได้มีโอกาส ตามคุณปู่ (อาจารย์สันติ อภัยราช) ท่านทำหน้าที่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ไปสำรวจถนนพระร่วงและคลองท่อทองแดง จากจังหวัดกำแพงเพชร ไปจังหวัดสุโขทัย พบความชาญฉลาดของคนในสมัยโบราณสามารถทดน้ำจากแม่น้ำปิง
ส่งไปยังจังหวัดสุโขทัย ระยะทางกว่า 70 กิโลเมตร นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางภูมิปัญญาของเมืองกำแพงเพชร
        ท่อทองแดง เป็นคลองส่งน้ำ จากแม่น้ำปิงไปเลี้ยงเมืองบางพาน ซึ่งเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัย จากการสำรวจเส้นทางและพื้นที่ด้วยสัญญาณดาวเทียม (ระบบ จีพีเอส) พบว่าเมืองกำแพงเพชรสูงกว่าระดับน้ำทะเล 75 เมตร เมืองบางพานสูงกว่าระดับน้ำทะเล 64 เมตร เมืองเพชร (เมืองโบราณ
ระหว่างสุโขทัยกับกำแพงเพชร ) สูงกว่าระดับน้ำทะเล 54 เมตร และเมืองสุโขทัยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 63 เมตร พระร่วงกษัตริย์สมัยสุโขทัย จึงคิดท่อปู่พญาร่วงขึ้น เพื่อนำน้ำไปเลี้ยงเมืองบางพาน ท่อทองแดงจึงเป็นคลองส่งน้ำโบราณอายุ กว่า 600ปี
         เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชรครั้งที่ 3 ราษฎรที่อาศัย อยู่ในหมู่บ้านรอบนอก (หมู่บ้านกิโล3และกิโลหก) ได้ขอพระราชทานโครงการชลประทานท่อทองแดง พระองค์โปรดให้เป็นโครงการในพระราชดำริ และดำเนินโครงการชลประทานท่อทองแดง ส่งน้ำไปทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชร ถึงสุโขทัยและพิจิตร นับว่าพระร่วงในสมัยสุโขทัย ได้ใช้ภูมิปัญญาในการทดน้ำจากแม่น้ำปิง ไปช่วยเหลือการเกษตรได้อย่างครบวงจร
         จากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งน้ำไปแค่เมืองบางพานในสมัยสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ขุดคลองส่งน้ำ เป็นใยแมงมุมไปทั่วทั้งเมืองการพัฒนาคลองท่อทองแดงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ประชาชน มีน้ำกินน้ำใช้ ทั้งเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทำให้การเกษตร ในกำแพงเพชร ทำนาทำสวน ได้ตลอดทั้งปี ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
         ท่อทองแดง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ จากประโยชน์ที่จุดเล็กๆกลายเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล สำหรับคนกำแพงเพชรทุกคน คลองท่อทองแดงสายโลหิตของเกษตรกรชาวกำแพงเพชร ภูมิปัญญากำแพงเพชรอย่างแท้จริง