พระกำแพงขาโต๊ะวัดเสด็จ


          วัดเสด็จเป็นวัดมหานิกาย ประวัติความเป็นมาของวัดนี้ไม่มีหลักฐานและบุคคลใดยืนยันได้ละเอียด แต่พอจะสันนิษฐานว่า สมัยเมืองกำแพงเพชรในอดีต ประชาชนที่ตั้งหลักฐานทำมาหากินอยู่นอกตัวเมือง คงจะร่วมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้น เดิมชื่อวัดราชพฤกษ์ และเท่าที่ทราบมาสาเหตุที่เรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดเสด็จ” จึงพอจะอนุมานได้เป็น ๒ ทาง คือ ทางหนึ่งอาจจะมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองบ้านเมืองสมัยก่อนเสด็จมาประทับที่วัดนี้อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเคยมีผู้สูงอายุเล่าว่า เคยเห็นพระธาตุเสด็จจากวัดเสด็จนี้ ไปยังเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุฝั่งนครชุมและ ในบางครั้งพระธาตุก็จะเสด็จมาจากวัดพระบรมธาตุมายังวัดเสด็จ ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมานี้ จึงได้มีนามว่า “วัดเสด็จ” ก็เป็นได้
           วัดนี้แต่เดิมเขตวัดจะถึงริมแม่น้ำปิง ทางวัดได้เคยสร้างศาลาท่าน้ำ ถนนหน้าวัดคงจะไม่มี แต่จะมีทางสัญจรให้คนเดินผ่านหน้าวัดได้ ครั้นต่อมาเมื่อทางราชการได้ย้ายตัวเมืองมาตั้งใหม่อยู่นอกตัวเมืองเก่า เพราะต้องอาศัยลำแม่น้ำปิง ครั้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้น และเสด็จสำรวจปูชนียสถานและโบราณสถานในเมืองเก่าด้วย พระวิเชียรปราการ ท่านเจ้าเมืองในสมัยนั้น ได้ขอที่ประชาชนรวมทั้งที่วัดเสด็จด้วย และได้ตัดถนนจากประตูเมืองเก่า (ประตูน้ำอ้อยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้) เป็นเส้นตรงมาทางทิศใต้ประมาณ ๑ กิโลเมตร และต่อมาถนนนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “ถนนราชดำเนิน
           วัดเสด็จมีรอยพระพุทธบาทจำลองแต่โบราณ เคยเป็นที่เก็บศิลาจารึกนครชุมหลักที่ ๓ และตำนานพระเครื่องเมืองนี้ ทั้งสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง และสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ต่างก็ได้เสด็จที่วัดนี้และได้ทำให้หลักฐานดังกล่าวเป็นที่รู้ทั่วไป โดยเฉพาะการนับถือพระเครื่อง การไหว้พระธาตุ และการไหว้พระพุทธบาท คือมีประเพณีการทำบุญกันสืบมาจนปัจจุบัน ที่ชาวบ้านเรียกว่า ทำบุญเพ็ญเดือน ๓ มีการทำบุญไหว้พระธาตุที่ตำบลนครชุม และไหว้พระพุทธบาทจำลองที่วัดเสด็จพร้อมกัน
          
ในปีพ.ศ.2550 วัดเสด็จได้ทำการบูรณะวิหารหลังเก่า ให้งดงามเป็นวิหารตรีมุข ได้จัดสร้างพระกำแพงสามขา หรือพระกำแพงขาโต๊ะขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ และหาเงินทุนสำหรับสร้างวิหาร
          พระกำแพงขาโต๊ะ จัดว่าเป็นสุดยอดพระบูชาในอดีต ที่มีพุทธลักษณะ และพุทธศิลป์ที่งดงามหาที่เปรียบได้ยาก ทรงไว้ซึ่งพุทธคุณที่ทุกบ้านควรมีไว้บูชา มีความเชื่อว่า มีพุทธคุณทางด้านโชคลาภ โภคทรัพย์เพิ่มพูน อยู่เย็นเป็นสุข เมตตามหานิยม ค้าขายคล่อง ปัจจุบันคนกำแพงเพชรมีพระบูชาพระกำแพงขาโต๊ะ น้อยมาก พระบูชาที่วัดเสด็จสร้างนี้งดงามและเหมือนกับของโบราณมาก สมควรที่ชาวกำแพงจะได้ไว้กราบไหว้บูชาอย่างที่สุด ในเทศกาลวันมาฆบูชา หรือเพ็ญเดือนสาม โอกาสสำคัญในการได้เป็นเจ้าของ พระบูชาที่งดงามเช่นนี้มีไม่มาก และสุดยอดคือได้ทำบุญสร้างวิหารศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเสด็จพร้อมกัน จึงเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของเรา