แม่เล็ก แซ่เตียว
แม่ดีเด่นประจำปี พุทธศักราช 2546
โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีความอดทนขยันหมั่นเพียร

           คุณแม่เล็ก แซ่เตียว เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2475 เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ปัจจุบันมีอายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 294 หมู่ที่ 5 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
           
คุณแม่เล็ก ได้สมรสกับ คุณพ่อจั๊ว แซ่เตียว เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สามีได้ทำงานเป็นลูกจ้าง ที่โรงเลื่อย ส่วนแม่เล็ก ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวที่โรงเลื่อย แห่งเดียวกัน เป็นเวลานานถึง 19 ปี หลังจากนั้นได้อพยพครอบครัวมาประกอบอาชีพค้าขายที่บ้านปางมะค่า ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ในปีพุทธศักราช 2512
           
คุณแม่เล็ก ได้ประกอบอาชีพขายของชำ กาแฟและก๋วยเตี๋ยว จนกระทั่งปี พุทธศักราช 2513
คุณพ่อจั๊ว แซ่เตียว สามีต้องเสียชีวิต ทำให้คุณแม่เล็ก แซ่เตียวต้องรับภาระเลี้ยงดู บุตร ธิดา ทั้ง 7 คน เพียงลำพัง ด้วยความยากลำบาก แต่ไม่เคยบ่นและย่อท้อ ต่อความยากลำบาก ท่านได้อบรมสั่งสอน บุตรธิดาทุกคน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ทั้งได้ประกอบอาชีพค้าขายพืชไร่ ร่วมกับลูก ๆ ที่ตลาดปางมะค่า จนฐานะดีขึ้นมาก ทั้งยังส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียน จนมีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคน
          
โดยบุตรคนที่ 1 นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ สมรสกับนางมณเทียร ประกอบอาชีพขายอะไหล่ อยู่ที่ตำบลปางมะค่า
           
บุตรคนที่ 2 นางภาริณี พีระพันธ์ สมรสกับนายพุฒิพงศ์ ประกอบอาชีพผู้จัดการภาคบริหาร บริษัทไทยประกันชีวิต
           
บุตรคนที่ 3 นางจุฑามาศ พีระพันธ์ สมรสกับนายเกียรติ ประกอบอาชีพผู้จัดการภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต
           
บุตรคนที่ 4 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ สมรสกับนางบุญเรียม เจ้าของกิจการเล็กเจริญก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง ที่ตำบลปางมะค่า
           
บุตรคนที่ 5 นายสุรศักดิ์ วงศ์วิทยานันท์ ยังมิได้สมรส เจ้าของร้านค้าขายเวชภัณฑ์ ตำบลคลองแม่ลาย
           
บุตรคนที่ 6 นายสุรเดช วงศ์วิทยานันท์ สมรสกับนางสุพรรณี ประกอบอาชีพค้าขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ตำบลปางมะค่า
           
บุตรคนที่ 7 นางเสาวณีย์ สตีวงศ์ ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว สมรสกับ นายพูนพจน์ ประกอบอาชีพค้าขายเสื้อผ้า ที่กรุงเทพมหานคร
           
คุณแม่เล็ก แซ่เตียว ได้ประกอบคุณงามความดี อย่างต่อเนื่อง อาทิ
                      
• ได้ถวายบ้านเก่าให้วัดกระดานหก ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกุฏิพระ
                      
• บริจาคเงินสร้างศาลาวัดปางมะค่า วัดในภูมิลำเนา จำนวนเงิน ถึง หนึ่งแสนบาท
                      
• บริจาคเงินสร้างอาคาร ให้วัดป่าธรรมธารา อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
                      
• บริจาคเงินสร้างป้ายวัดจันทาราม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
                      
• จัดทำสนามเด็กเล่น ให้โรงเรียนบ้านปางมะค่า เป็นเงิน 33,000 บาท
                      
• เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในตำบลปางมะค่า นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม โรงเรียนบ้านปางมะค่า โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พุทธศักราช  2542 ถึง ปีพุทธศักราช 2545 เป็นเงินกว่า หนึ่งแสนหกหมื่น บาท
                      
• บริจาค และอุปถัมภ์ วงดุริยางค์ วงอังกะลุง ให้กับโรงเรียนบ้านปางมะค่า เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน และในงานพิธีต่างๆ ในทุกระดับ ทั้งตำบล อำเภอ และจังหวัด
                      
• บริจาคเงิน หนึ่งแสนบาท เพื่อเป็นค่าที่ดิน เตรียมก่อสร้างกิ่งอำเภอ ณ บ้านวังปลาอ้าว ตำบลปางมะค่า
                      
• บริจาคเงินสร้างซุ้มพระ มูลค่า 25,500 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านวังแขม สว่างชัยวงศ์
                      
• บริจาคเงิน สร้างพระผืนใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ให้วัดธรรมธารา
ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง
                      
• บริจาคเงินสร้างบ้านผู้ว่ามาช่วย หมู่ที่ 22 ตำบลปางมะค่า จำนวน 30,000 บาท
                      
• นอกจากนั้นแม่เล็ก แซ่เตียว ยังบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อีกมากมาย อาทิ
ทำอาหารเลี้ยงดู ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ เมื่อมาเยี่ยมราษฎรและพักค้างคืน
ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง ตำบลปางมะค่า ดูแลคณะแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลขาณุ ที่มาตรวจรักษาที่ตำบลปางมะค่า
ร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญทุกครั้ง และ ร่วมพิธีทางพุทธศาสนา
เป็นประจำ
           
คุณแม่เล็ก แซ่เตียว เป็นแม่ที่ถึงพร้อมด้วย ความรับผิดชอบ และเสียสละอย่างสูง ลูกทุกคนเชื่อฟังคำสั่งสอน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความเสียสละ ลูกทุกคนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นประจำ
           
ดังนั้น คุณแม่เล็ก แซ่เตียว จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นคุณ แม่ดีเด่นประจำปี พุทธศักราช 2546 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
           
ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีความอดทนขยันหมั่นเพียร อย่างเหมาะสมกับรางวัลพระราชทาน ยิ่งนัก
           

           ไม่มีอก ใดจัก อุ่นรักแท้ เท่าอกแม่ อบอุ่น ละมุนขวัญ
แม่รักลูก ทุกคน เป็นสำคัญ แม่รักมั่น พันผูก ลูกทุกคน
แม่อบรม บ่มนิสัย สอนใจลูก รู้ ผิด ถูก ชั่ว ดี มีเหตุผล
แม่มีธรรม นำทาง สร้างตัวตน แม่เลิศล้น คุณค่า น่าเทิดทูน