ข้อคิด แนวทาง ในการทำงาน ของอาจารย์สันติ อภัยราช

 

          กว่า 40 ปี ในการทำหน้าที่ครู อาจารย์ และกว่า ๒๐ ปี ในการทำหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นกำแพงเพชร ทั้งทำงานภาคเอกชน และงานภาครัฐ และทำงานทั้ง ๒ อย่างพร้อมกัน มีเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วม อุดมการณ์ ในหลายวงการ อาทิ ทำหน้าที่วิทยากรการเมือง วิทยากรกองทัพภาค ๓ วิทยากรทางการศึกษา วิทยากรทางวัฒนธรรม วิทยากรทางภูมิปัญญา จัดรายการวิทยุ จัดรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม จนกระทั่งได้รับความเชื่อถือในทุกวงการ จนได้รับยกย่องจากหลายสถาบันคือ
          จังหวัดกำแพงเพชรยกย่องให้เป็น คนดีเมืองกำแพง สภามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ประสาท ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรม สภาการศึกษาแห่งชาติ ยกย่องให้เป็น ครูต้นแบบแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้ตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ สาขาภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรมยกย่องให้เป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม และได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ๒ สมัย ซ้อน ได้รับรางวัล และโล่เกียรติยศอย่างมากมาย ทั้งร้องขอและได้ร้องขอ
          สิ่งที่ภูมิใจ คือการรับราชการ กว่า ๓๐ ปี ไม่เคยมีวัน ลาป่วย ลากิจ หรือมาสายเลย สิ่งที่ไม่อยากทำเลย คือการทำหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน เพราะจะไม่มีโอกาสเป็นตัวของตัวเอง เพราะจะต้องทำให้ถูกใจผู้บริหารที่สูงขึ้นไป ถึงแม้มีโอกาสหลายครั้งแต่ปฏิเสธทุกครั้ง… ทำหน้าที่ ครูอาจารย์ วิทยากร ให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ คือสิ่งที่อยากทำที่สุด และทำต่อไปจนทำไม่ไหว หรือไม่อยู่ในสภาพที่ทำให้มีคุณภาพได้
แนวทางในการทำงานคือ
                    1. มีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน
                    2. มีการประชุมพบปะกันเป็นประจำ
                    3. ยอมรับกติกา มติที่ประชุม แม้ไม่เห็นด้วย
                    4. รักใคร่เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
                    5. รับผิดชอบในงานที่รับมอบหมายตามบทบาทของตน
                    6. รู้ขอบเขตบทบาทหน้าที่ของตน และเพื่อนร่วมงาน
                    7. ยอมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน
                    8. มีแผนปฏิบัติงานร่วมกัน และรู้แผนปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
          เทคนิคการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะ เป็นเพื่อนร่วมงาน หรือคนมาขอความร่วมมือ ช่วยเหลือโดย
เปิดเผย จริงใจ มองในส่วนดี ของคน ของงาน ยกย่องชมเชย อย่างจริงใจ ยอมรับผิด รับฟังข้อวิจารณ์ ลดความโกรธ รู้จักให้อภัย ให้เกียรติ ไม่คำนึงถึงคุณวุฒิ ฐานะ ตำแหน่ง พูดน้อย ฟังมาก รับฟังความทุกข์ เดือดร้อน ของผู้อื่น จริงใจในการช่วยเหลือ

                    โดยยึดแนวทางอุดมการณ์ ห้าสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์
                                        หนึ่ง คือให้อภัย
                                        สอง คือให้โอกาส
                                        สาม คือให้คำชี้นำ ชี้แนะ
                                        สี่ คือให้การช่วยเหลือ
                                        ห้า คือให้เสรีภาพ