รางวัลที่ไม่ต้องร้องขอ

          อาจารย์สันติ อภัยราช
          ครูเชี่ยวชาญจากโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหัวหน้าศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้รับประกาศเกียรติคุณ 2 รายการ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 2 รายการ คือ
          1. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้เป็น บุคคลดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม สาขาศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2550
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 ณ เวที ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดกำแพงเพชร
จากนายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล นายกเทศมนตรี เมืองกำแพงเพชร
          2. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มทองเชิดชูเกียรติ จากกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม แก่ประเทศชาติ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร จากคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม