การแสดงแสงเสียงประกอบจินตนาการ
เรื่อง กำแพงเพชร เทพเนรมิต เมืองศักดิ์สิทธ์ แห่งลุ่มน้ำปิง