: : : พระมหากษัตริย์ไทยกับเมืองกำแพงเพชร: : :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 มกราคม 2510
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ส่วนพระองค์ ณ วัดคูยาง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2515
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ของอำเภอ ต่างๆ รวม 117 รุ่น
วันที่ 29 มกราคม 2521
รับเสด็จหม่อมศรีรัศมื์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร