: : : ภาพกิจกรรมของนักเรียน : : :
รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิ.ย. 55 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 55 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ค. 55 โรงเรียนระหานวิทยา
รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ค. 55 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พ.ค. 55 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พ.ค. 55 กลุ่มโรงเรียนระหานเทพนิมิต
รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มี.ค. 55 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
รุ่่นที่ 30 ระหว่างวันที 55 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลหัวถนน และโรงเรียนอนุบาลภู่ขจร
รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ก.พ. 55 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.พ. 55 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)
รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.พ. 55 โรงเรียนบ้านวังชะโอน
รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 9 - 11 ก.พ. 55 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา ,โรงเรียนกาญจนศึกษา , โรงเรียนอนุบาลสมน
รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.พ. 55 โรงเรียนอุทิศศึกษา
รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.พ. 55 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 55 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ม.ค. 55 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
รุ่นที่ 20 , 21 ระหว่างวันที่ 19 - 25 ม.ค. 55 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ม.ค. 55 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต และโรงเรียนบ้านคลองเรือ
รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ม.ค. 55 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 - 11 ม.ค. 55 โรงเรียนวัดคูยาง
รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ม.ค. 55 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ม.ค. 55 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง แปดสิบสี่พรรษา องค์บรมหาราชัน ๒๕๕๔
รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธ.ค. 54 กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 54 โรงเรียนลานกระบือวิทยา
รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 54 โรงเรียนอนุาบลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุมและโรงเรียนวัดพระบรมธาต
รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธ.ค. 54 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธ.ค. 54 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธ.ค. 54 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา
รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธ.ค. 54 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 1- 3 ธ.ค. 54 โรงเรียนพิไกรวิทยา
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พ.ย. 54 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา
รุ่นที่ 62 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ย. 54 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
รุ่นที่ 61 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ย. 54 โรงเรียนบ้านวังตะเคึยน
รุ่นที่ 60 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย. 54 กลุ่มโรงเรียนสหสามัคคี
รุ่นที่ 59 ระหว่างวันที่ 8 - 10 ก.ย. 54 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รุ่นที่ 58 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ก.ย. 54 โรงเรียนอุทิศศึกษา
รุ่นที่ 57 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.ย. 54 กลุ่มโรงเรียนระหาน โรงเรียนเทพนิมิต
รุ่นที่ 56 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ส.ค. 54 กลุ่มโรงเรียนเทพนคร
รุ่นที 55 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ส.ค. 54 กลุ่มโรงเรียนท่าขุนราม โรงเรียนทรงธรรม
ภาพรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. 54 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
ภาพรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พ.ย. 54 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
ภาพรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พ.ย. 54 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
รวมภาพการอบรม รุ่นที่ 2 ปี 55
รวมภาพการอบรม รุ่นที่ 1 ปี 55
รุ่นที่ 54 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ส.ค. 54 กลุ่มโรงเรียนคณฑี
รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค. 54 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ส.ค. 54 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
รุ่นที่ 51 ระหว่างวันที่ 11 - 19 ส.ค. 54 โรงเรียนอุทิศศึกษา
รุ่นที่ 50 ระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค. 54 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
รุ่นที่ 49 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ส.ค. 54 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
รุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ส.ค. 54 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม และโรงเรียนบ้านลานหิน
รุ่นที่ 47 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ก.ค. 54 โรงเรียนวัดคูยาง
รุ่นที่ 46 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. 54 โรงเรียนวัดคูยาง
รุ่นที่ 45 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.ค. 54 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ และโรงเรียนว
รุ่นที่ 44 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.ค. 54 โรงเรียนระหานวิทยา และโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยา
รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ค. 54 โรงเรียนบ้านชายเคือง
รุ่นที่ 42 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ก.ค. 54 โรงเรียนบ้านปางตาไว และโรงเรียนบ้านแปลงสี่
รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.ค. 54 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา และโรงเรียนพิไกรวิทยา
รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 54 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
รุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิ.ย. 54 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยารุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิ.ย. 54 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิ.ย. 54 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิ.ย. 54 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิ.ย. 54 โรงเรียนสักงามวิทยา
รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิ.ย. 54 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา
รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 54 โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์
รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 54 โรงเรียนลานกระบือวิทยา
รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 - 25 พ.ค. 54 โรงเรียนลานกระบือวิทยา
รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ค. 54 โรงเรียนวัชรวิทยา
รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มี.ค. 54 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้
รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค. 54 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา ร.ร.บ้านเขาน้ำเพชร
รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มี.ค. 54 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มี.ค. 54 โรงเรียนบ้านมอเจริญ ร.ร.บ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย
รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มี.ค. 54 ร.ร.วรนาถวิทยา ร.ร.บ้านคลองเตย ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคี
รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค. 54 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร ร.ร.บ้านคลองเตย ร.ร.บ้านพรหมมาสาม
รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.พ. 54 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.พ. 54 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.พ. 54 โรงเรียนชากังราววิทยา
รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ก.พ. 54 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี
รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.พ. 54 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ. 54 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.พ. 54 กลุ่มโรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนา
รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 54 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 54 โรเรียนวัชรวิทยา
รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ม.ค. 54 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
รุ่นที่ 16 ระหว่างวัที่ 13 - 15 ม.ค. 54 โรงเรียนผินสหาราษฎร์พัฒนา
อบรม วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ม.ค. 53 โรงเรียนผินสหราฏร์พัฒนา
อบรม วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ม.ค. 53 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ และโรงเรียนกาญจนศึกษา
อบรม วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธ.ค. 53 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
อบรม วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.ค. 53 กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
อบรม วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 53 กลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
อบรม วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธ.ค. 53 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ประกวด สุนทรพจน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
อบรม วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร
เอกลักษณ์ของชาติ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 3
เอกลักษณ์ของชาติ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 2
เอกลักษณ์ของชาติ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1
ภาพกิจกรรมนักเรียน อบรมประวัติความเป็นมาของเมืองกำแพงเพชร หอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ 19 สิงหาคม 2553
ภาพกิจกรรมนักเรียนชุดที่ 1
ภาพกิจกรรมวันภาษาไทย
ภาพกิจกรรมวันห้องสมุด ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม
กิจกรรมรักการอ่านรักการเรียนรู้
ภาพซ้อมการแสดงของนักเรียน ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม
ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ทัศนศึกษาเมืองเก่า
ภาพกิจกรรมจบการศึกษา ม.3
ภาพงานเลี้ยงราตรีลูกศิษย์ อ.สันติ
กิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว
ทัศนศึกษากำแพงเพชร
ทัศนศึกษาสุโขทัย
ประกวดสุนทรพจน์วันพ่อ 2552
ฝึกยุวมัคคุเทศก์
สืบสานการแสดงพื้นบ้านชาวเขาทอง