ติดต่อครูภูมิปัญญาไทย

ประธานรุ่นที่ ๖
โทร. ๐๘๑-๔๗๕-๕๕๕๗ ,
๐๕๕-๗๓๘-๘๒๔
E-mail : sunti_1947@hotmail.com
เลขานุการรุ่นที่ ๖
โทร. ๐๕๓-๖๑๑-๒๘๒ ต่อ ๑๑๖ ,
๐๘๑-๗๘๔-๕๑๑๘


โทร. ๐๕๕-ูู๖๖๔-๔๕๙ ,
๐๘๑-๘๘๘-๑๗๓๙

โทร. ๐๘๑-๙๗๒-๙๘๑๓ ,
๐๕๖-๕๓๓-๓๒๖

โทร. ๐๘๑-๐๔๕-๓๔๘๖

     

โทร. ๐๘๖-๒๐๖-๓๖๘๐


โทร. ๐๘๙-๒๒๕-๑๒๕๘


โทร. ๐๘๑-๘๘๔-๒๐๙๒ ,
๐๕๓-๘๕๙-๓๕๓
     โทร . ๐๘๖-๑๘๐-๕๕๘๐ ,
๐๕๓-๓๙๘-๔๕๙

โทร. ๐๘๑-๗๗๙-๓๒๔๗ ,
๐๕๕-๔๕๐-๖๓๑
   โทร. ๐๕๕-๕๔๒-๑๔๐ ,
๐๘๖-๑๐๕-๔๙๕๙

โทร. ๐๕๓-๕๙๑-๒๖๓ ,
๐๘๙-๕๕๒-๓๙๓๔
   โทร. ๐๘๗-๑๗๗-๑๗๕๕ ,
๐๕๓-๖๕๖-๔๒๘

โทร. ๐๕๓-๕๗๓-๖๖๙ ,
๐๘๙-๑๙๑-๒๕๐๑

โทร. ๐๘๙-๕๕๕-๐๐๘๙ ,
๐๕๓-๒๔๕-๖๖๓
     

โทร. ๐๕๕-๖๔๑-๓๖๗ ,
๐๘๑-๗๘๖-๗๕๙๗

โทร. ๐๘๕-๗๑๐-๕๙๙๗ ,
๐๕๕-๕๒๑-๔๙๓

โทร. ๐๕๖-๒๒๑-๒๐๗ ต่อ ๑๔๑ ,
๐๘๗-๘๔๘-๓๘๖๑
     

โทร. ๐๘๕-๐๔๑-๓๔๙๖


โทร. ๐๕๓-๔๘๙-๒๒๖

 
     โทร. ๐๕๓-๖๑๑-๒๘๒ ต่อ ๑๑๖ ,
๐๘๑-๗๘๔-๕๑๑๘

โทร. ๐๘๑-๔๗๕-๕๕๕๗ ,
๐๕๕-๗๓๘-๘๒๔

โทร. ๐๘๑-๙๖๑-๙๒๘๐ ,
๐๕๓-๘๕๔-๘๑๙