การแสดงแสงเสียงคลองขลุงตอนที่ ๑

การแสดงแสงเสียงคลองขลุงตอนที่ ๒
การแสดงรมณีย์แห่งอารยธรรมมรดกโลกกำแพงเพชร ตอน ๑
การแสดงแสงเสียงนบพระเล่นเพลง
การแสดงแสงเสียงนบพระเล่นเพลงปี 49 ตอนที่ ๑
การแสดงแสงเสียงนบพระเล่นเพลงปี 49 ตอนที่ ๒
การแสดงแสงเสียงธารประทีปกำแพงเพชร ตอน ๑
การแสดงแสงเสียงธารประทีปกำแพงเพชร ตอน ๒
การแสดงแสงเสียงธารประทีีปกำแพงเพชร ตอน ๒ ปี ๒๕๕๐
การแสดงแสงเสียงธารประทีปกำแพงเพชร ตอน ๓
การแสดงแสงเสียงนบพระเล่นเพลง 25 ก.พ.48
การแสดงประกอบพิธีเปิดตลาด
การแสดงแสงเสียงมรรคาแห่งอารยธรรมกำแพงเพชร
การแสดงแสงเสียงประกอบจินตนาการ
การแสดง แสงเสียง ภาพจดหมายเหต - -
การแสดงแสงเสียง - -