วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา กำแพงเพชร
เรียบเรียงโดย อ.สันติ อภัยราช ประธานสภาวัฒนธรรม จ.กำแพงเพชร | ติดต่อ |