พระกำแพงขาโต๊ะวัดเสด็จ
พระกำแพงเม็ดขนุน
พระชุ้มกอ
ตำนานพระซุ้มกอ
ปาง หรือ พุทธจริยวัตร ของพระพุทธเจ้า