[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
กลุ่มอาชีพ  
 

กลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น

เลขที่ 444 หมู่ที่ 5 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทร . 0 – 5579 - 9099  

ความเป็นมา

               เริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีในชุมชนที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเจ้าพ่อเสือ ( ค . ส . ม .) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 100 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 ประกอบด้วยสมาชิก 20 คน จนถึงปัจจุบัน และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ฯจำนวน 1 คณะเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ
 คณะกรรมการกลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์ฯ

1.  นางเกศิณี   ริ้วตระกูลไพบูลย์    ประธาน
 
2. น . ส . แววเพชร   เรียงจารุสมบูรณ์    รองประธาน
 
3. น . ส . อิงอร   สุขสำราญ   รองประธาน
 
4. นางฑิติมา   ไชพนัส    เลขานุการ
 
5. นางปัทมา   ศิริไพบูลย์   เหรัญญิก
 
6. น . ส . ศรีชนก    ริ้วตระกูลไพบูลย์   ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
7. นางสุมาลี   พวงทอง   ฝ่ายพัสดุ / จัดซื้อ
 
8. นางกนกวรรณ   กุลบุตร   ผู้ช่วย
 
9. นางนงลักษณ์   พิมพ์สวัสดิ์   ฝ่ายผลิต
 
10. นางธาดา   กาละภักดี   ผู้ช่วย
 
11. นางเนาวรัตน์   จันทโรภาส   ผู้ช่วย
 
12. นางสุวรรณ   สังข์สุวรรณ   ฝ่ายการตลาด  
 
 ประชาสัมพันธ์ 
 
13. นางจิราภรณ์   โรจน์พัฒนกุล   ผู้ช่วย
 
14. นางวไลพร   แจ้งอัมพร   ผู้ช่วย
 
15. นางสมพิศ   เพชรพนาภรณ์   ผู้ช่วย 
 
 ทุนของกลุ่ม


1. สมาชิกลงหุ้นและสมทบค่าวัสดุในการฝึกอบรมจำนวน 30,000.- บาท

2. เทศบาลตำบลนครชุมสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม ฯ จำนวน 70,000บาท

3. เทศบาลตำบลนครชุมสนับสนุนการปรับปรุงอาคารที่ทำการกลุ่ม ฯ จำนวน 100,000.- บาท

4. เทศบาลตำบลนครชุมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 50,000.- บาท

5. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ . พิจิตร สนับสนุนต้นแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบตราสินค้า

“ ๙๙๙ ฟลาวเวอร์ ” จำนวน 10,000.- บาท

6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนงบประมาณโครงการ

ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีจำนวน 10,000.- บาท 
 

กิจกรรมของกลุ่ม

ในแต่ละวันจะมีสมาชิกมาปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์ฯ วันละ 2 คน หรือถ้าสมาชิกท่านใดว่างก็จะช่วยกันผลิต ซึ่งปัจจุบันสินค้าของกลุ่มมีอยู่ 4 ชนิด คือ

- ดอกแคทลียา

- ดอกลิลลี่

- ดอกกุหลาบ

- ดอกแกลดิโอลัส

ปริมาณการผลิต

- ขึ้นอยู่กับชนิด / ขนาด ของดอกไม้แต่ละชนิด

ราคาจำหน่าย

- ดอกกุหลาบ ( เล็ก ) 25.- บาท / ดอก

- ดอกกุหลาบ ( กลาง ) 25.- บาท / ดอก

- ดอกลิลลี่ ช่อละ 250.- บาท

- ดอกแกลดิโอลัส ช่อละ 150.- บาท

- ดอกแคทลียา 500 บาทขึ้นไป

( ขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของดอก )

การตลาด

            จำหน่ายทุกวันที่ศูนย์ OTOP และจำหน่ายตามงานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร เช่น งานประเพณีนบพระเล่นเพลง งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง และงานมหกรรมสินค้า OTOP จังหวัดกำแพงเพชร

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

           ปัจจุบันสินค้าได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช . ) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วม

          ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ . ศ . 2549 เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก


  
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
๙๙๙ ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๘๘๖๘-๙
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50