[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
วิสัยทัศน์  
 

วิสัยทัศน์

“ นครชุมเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เมืองท่องเที่ยว ”

                เทศบาลตำบลนครชุม เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ ประเพณีได้อย่างถูกต้อง สถานที่สำคัญโบราญสถาน โบราญวัตถุ จะได้รับการบูรณะให้สภาพดี ควรค่าแก่การศึกษาและเยี่ยมชม เทศบาลตำบลนครุชมจะเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองที่ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลภาวะ มีการนำน้ำเสียที่ไม่มีคุณภาพ มาบำบัดก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และจิตสำนึกในการดำรงชีวิตอยู่ อย่างมีวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมีบทบาททางการเมือง การบริหาร มีจิตสำนึกในการรักษาสิทธิของตน
 


  
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
๙๙๙ ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๘๘๖๘-๙
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50