[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
บริการขออนุญาติ  
 

คำแนะนำ

* การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร * การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร * การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร * การขอบ้านเลขที่ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร/ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

 

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาเอกสารที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ

4. แบบแปลนบ้าน จำนวน 3 ชุด

การขอบ้านเลขที่ เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาเอกสารที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ

4. ภาพถ่ายบ้าน (ด้านหน้าบ้าน – ด้านข้างบ้าน อย่างละ 1 ภาพ) รวมจำนวน 2 ภาพ

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อของเจ้าของสำเนานั้น

 

 

คำแนะนำการติดต่องานช่าง เทศบาลตำบลนครชุม จัดทำโดย ... กองการช่างเทศบาลตำบลนครชุม ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท

ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 20 บาท

ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท

ใบอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 5 บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

อาคารสูงไม่เกินสองชั้น ตร.ม. ละ 0.50 บาท

อาคารสี่ชั้นขึ้นไป ตร.ม. ละ 4 บาท

ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท

ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง ฯลฯ เมตรละ 1 บาท

เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง

หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)

แผนผังยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)

หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน (กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน) หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง (กรณีก่อสร้างชิดทรัพย์สินของผู้อื่น) หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว (กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.25.5 และ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508)

รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) แบบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารพักอาศัย (แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ)

แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด (กรณีจัดทำประตูหน้าต่างเหล็กดัด อาคาร ตึกแถว)


  
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
๙๙๙ ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๘๘๖๘-๙
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50