[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]





  
หน่วยงานเทศบาล  
 

โครงสร้างส่วนราชการ 

สำนักปลัดเทศบาล

                              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับการเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 


กองการคลัง

                              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบฎีกา  ใบสำคัญรับเงิน  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  เงินอุดหนุน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  และเงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมรายได้  และรายจ่ายต่างๆ  งานจัดเก็บภาษีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบทดลอง  งบรับ – จ่าย   งบฐานะการเงินและรายงานงบต่างๆ    งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ


กองการช่าง

                              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาล  เช่น   งานก่อสร้างถนน , ก่อสร้างท่อหรือรางระบายน้ำ  ,ก่อสร้างสะพาน  ,  งานไฟฟ้าส่องสว่าง  และงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ  ฯลฯ  รวมถึง งานควบคุมอาคาร  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  , พระราชบัญญัติผังเมืองรวม  , พระราชบัญญัติขุดดิน  ถมดิน , งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล  การรวบรวมประวัติ  ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  การควบคุมรักษา  ,  เบิกจ่ายพัสดุ  อุปกรณ์อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


กองการศึกษา

                              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา  งานการศึกษาปฐมวัย  งานพัฒนา     สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมศาสนา  และงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม


กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขหลายด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกันโรค  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  การวางแผน  นิเทศน์ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข การเผยแพร่และฝึกอบรม  การสุขศึกษาและงานสัตวแพทย์ 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น  สรุป รายงานเสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและ     ระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ  เช่น อุทกภัย  วาตภัยฯลฯ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและ      อำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับสาธารณภัยต่างๆ จัดทำแผนป้องกัน  ฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกิจการของ อปพร. และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


  
สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม
๙๙๙ ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม จังหวัด กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๘๘๖๘-๙
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50